Skip to content

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych załącznik nr 1 do umowy zlecenia obsługi prawnej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Zleceniobiorca informuje, że: 

I. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Adwokat Łukasz Buchała, prowadzący działalność jako Kancelaria Adwokacka Łukasz Buchała, ul. Krakowska 1, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282273722; dane kontaktowe: e-mail lukasz.buchala@gmail.com telefon 578 656 248.
II. Będę przetwarzać Pana/i dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). 

Celem i jednocześnie podstawą przetwarzania Pana/i danych osobowych jest realizacja umowy zlecenia obsługi prawnej.
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pana/i danych w celu marketingu bezpośredniego.
III. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/i interesów, praw i wolności lub Pana/i dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

IV. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
V. Pana/i dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pana/i lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. 

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/i prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – 12 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
VIII. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pana/i dane nie są profilowane.