Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Definicję stanu nietrzeźwości znajdujemy w art. 46 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Prowadzenie pojazdu w...

Jazda pod wpływem alkoholu

Ze statystyk Policji wynika, że coraz więcej osób zatrzymywanych jest podczas jazdy pod wpływem alkoholu. Duża część z nich – w godzinach porannych, podczas rutynowych kontroli. Kierowcy często zapominają bowiem, że alkohol wypity wieczorem lub w nocy nie zdąży do rana rozłożyć się w organizmie, a jego stężenie we krwi „na kacu” może być...

Zatarcie skazania

W różnych życiowych sytuacjach, w szczególności aplikując do nowej pracy, wykazać się musimy niekaralnością, czy to poprzez złożenie oświadczenia, czy też przedkładając zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Rejestr ten zawiera m. in. dane osób, które zostały prawomocnie skazane, którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne, osób będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych,...

Świadczenia związane z macierzyństwem-część IV

Ostatni wpis dotyczący przepisów nadających uprawnienia rodzicom małych dzieci. Urlop wychowawczy Z urlopu wychowawczego może skorzystać osoba zatrudniona na umowę o pracę w sumie przez co najmniej 6 miesięcy, u jednego lub różnych pracodawców. Okres 6 miesięcy nie musi trwać nieprzerwanie przed dniem rozpoczęcia urlopu, czyli np. mama wracająca do pracy po trzyletniej przerwie,...

Świadczenia związane z macierzyństwem-część III

Urlop rodzicielski Gdy wykorzystamy urlop macierzyński w okresie po narodzinach lub przyjęciu na wychowanie dziecka, jako młodym rodzicom przysługuje nam zwolnienie od obowiązku wykonywania pracy w postaci urlopu rodzicielskiego. Z urlopu tego skorzystać mogą jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Pozostałym ubezpieczonym, niebędącym pracownikami, przysługuje w tym okresie zasiłek macierzyński, wypłacany przez Zakład...

Świadczenia związane z macierzyństwem-część II

Po dłuższej przerwie powracamy z tematyką uprawnień pracowniczych, wynikających z faktu urodzenia dziecka. Urlop macierzyński Od omówionego w poprzednim wpisie uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego należy odróżnić uprawnienie do urlopu macierzyńskiego. W potocznym rozumieniu często zasiłek i urlop macierzyński zlewają się w jedno pojęcie, w rzeczywistości zaś są one od siebie niezależne i dotyczą innych...

Świadczenia związane z macierzyństwem – część I

Kolejnym życiowym tematem, który chciałbym poruszyć, jest kwestia świadczeń przysługujących rodzicom dziecka w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem. Ponieważ temat ten jest obszerny, omówię go w kilku częściach. W dzisiejszym wpisie zajmę się określeniem świadczeń, jakie przysługują pracownicom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w razie urodzenia dziecka przez okres, gdy wymaga ono osobistej...

Pułapka w mieszkaniu z bonifikatą

W dzisiejszym wpisie chciałbym podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego oraz niebezpieczeństwie, jakie może wyniknąć z nieświadomości pewnych przepisów. Samo działanie tej instytucji jest korzystne. Dotyczy przede wszystkim (choć nie tylko) lokali komunalnych będących własnością gminy. Jeśli gmina podejmie decyzję o sprzedaży takiego mieszkania, to zazwyczaj występuje z propozycją kupna do...

Zadośćuczynienie dla osób bliskich

W marcu bieżącego roku Sąd Najwyższy pochylał się nad problemem związanym z naprawianiem szkody, tj. możliwością przyznania zadośćuczynienia za krzywdę osobom bliskim poszkodowanego. Ma to istotne znaczenie w szczególności w przypadku wypadków komunikacyjnych, w których niejednokrotnie uczestnik doznaje bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu, a także tzw. błędów medycznych. Dotąd nie było wątpliwości, że zadośćuczynienie,...

Dziedziczenie działalności gospodarczej

Już 25 listopada tego roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące dalszego działania firmy po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. W niniejszym wpisie pokrótce przedstawię główne założenia nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dotąd wraz ze śmiercią przedsiębiorcy jego firma formalnie przestawała działać. Wygasały umowy o pracę z zatrudnionymi pracownikami, wygasały...